Na vianočnom koncerte organizovanom občianskym združení Art Classic, ktorý sa konal 5. decembra 2019 v Bratislave Petržalke pod záštitou komisárky pre deti Viery Tomanovej, si približne 500 detí pripomenulo prijatie Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
Viera Tomanová oboznámila deti s hlavným poslaním komisára pre deti a informovala ich o možnostiach obrátiť sa na komisárku v prípade, ak sú deti poškodzované na ich právach. Koncert sa niesol vo vianočnej atmosfére. Komisárka ďakuje všetkým profesionálnym aj detským účinkujúcim za skvelé umelecké výkony a za pozdvihnutie úrovne celej akcie.