1. júna 20191. júna 2019
Článok

Zamestnanci Úradu komisára pre deti sa zúčastnili MDD v Trnave

Medzinárodný deň detí je pre komisárku pre deti významnou udalosťou. V tomto roku navštívili zástupcovia  úradu komisára pre deti mesto Trnava, ktoré v spolupráci s Mestskou radou mládeže Trnava organizuje pravidelné podujatie Dobrovoľníci deťom. Trojičné námestie v Trnave s jedinečnou atmosférou pri príležitosti MDD patrí deťom a je ideálne miesto na stretnutie práve s deťmi. ...

5. apríla 20195. apríla 2019
Článok

Konferencia pod názvom „Najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaní o maloletých“

Dňa 4. apríla 2019  komisárka pre deti Viera Tomanová predniesla na konferencii organizovanej Slovenským  národným strediskom pre ľudské práva referát Najepší záujem dieťaťa z pohľadu praxe komisárky pre deti. Na konkrétnych prípadoch riešených komisárkou dokladovala, že štátne orgány vo viacerých prípadoch nezohľadňujú vo svojom rozhodovaní najlepší záujem dieťaťa, v dôsledku čoho deti trpia traumou, neraz...

12. júna 201812. júna 2018
Článok

Monitoring podmienok života detí v Trebišove

Komisárka pre deti sa zúčastnila koordinačného stretnutia k národnému projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ v Trebišove a zároveň vykonala monitoring v zmysle zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím  na ulici Ivana Krasku v Trebišove v „rómskej osade“.   Z vykonaného monitoringu vyplýva, že je nevyhnutná prierezová spolupráca rezortov ministerstva práce,...

12. októbra 201623. mája 2017
Článok

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre deti /ENOC/.

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre deti /ENOC/. Členstvo vytvára možnosti pre lepšiu spoluprácu a uľahčuje riešenia v prípade potreby kontaktovať partnerské organizácie v ostatných európskych krajinách. ENOC je platforma pre spoluprácu a výmenu informácií s partnerskými organizáciami nie len v Európe s cieľom rýchlej a efektívnej...

16. septembra 201623. mája 2017
Článok

Stanovisko Komisárky V. Tomanovej ku kauze možného zneužívania maloletých v resocializačnom zariadení

Dňa 6. 9. 2016 sa na Úrad komisára pre deti obrátila s podnetom matka maloletej dievčiny vo veci pohlavného zneužívania jej dcéry terapeutom v resocializačnom zariadení „Čistý deň“. Z uvedeného dôvodu požiadala, aby Komisárka pre deti zariadila, nech sa jej dcéra nezúčastní spoločného zájazdu tejto neziskovej organizácie do Chorvátska, kde by s ňou išiel i...

10. augusta 201623. mája 2017
Článok

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom, MPH vo veci nadviazania spolupráce pri riešení podnetov týkajúcich porušovania práv detí. Dohodli sa i o participácii na príprave multidisciplinárneho projektu ochrany práv detí rozvedených rodičov.

20. marca 201623. mája 2017
Článok

Pripravujeme

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretne s Generálnym prokurátorom JUDr. Jaromírom Čižnárom Predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Sýkorom Poštovým ombudsmanom Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD.

12. marca 201623. mája 2017
Článok

Pomoc vo veci malej Maxine

Zástupcovia občianskeho združenia Deti patria rodičom (Children belong to their parents) sa obrátili na Komisárku pre deti so žiadosťou o pomoc vo veci malej Maxine. Pani Komisárka sa v danej veci obrátila na Detskú ombudsmanku v Nórsku a požiadala ju o osobnú angažovanosť v záujme dieťaťa. Aj vďaka tomu sa malá Maxine dostane do svojej...

9. marca 20169. marca 2016
Článok

Stretnutie so SNSĽP

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Mgr. Marianom Mesárošom, výkonným riaditeľom Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

25. februára 201623. mája 2017
Článok

Stretnutie s Policajným prezidentom

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Gen. PaedDr. Tiborom Gašparom. Spoločne rokovali o budúcej spolupráci.