25. apríla 201925. apríla 2019
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta vyhlásenie verejnej ochrankyne práv, ktorým sa táto pripája k iniciatíve komisárky pre deti v prospech zriadenia špeciálnych výsluchových miestností.

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta vyhlásenie  verejnej ochrankyne  práv, ktorým sa táto  pripája k iniciatíve komisárky pre deti v prospech zriadenia špeciálnych výsluchových miestností. O nevyhnutnosti zriadiť osobitné výsluchové miestnosti hovorila komisárka pre deti s prvou viceprezidentkou policajného zboru na základe zistení zo svojej činnosti už v januári tohto roku. Okrem osobitných výsluchových miestností pre detské obete násilia je...

1. apríla 20191. apríla 2019
Článok

Dňa 28. marca 2019 sa Úrad komisára pre deti zúčastnil odborného seminára v Košiciach

Dňa 28. marca 2019 sa Úrad komisára pre deti zúčastnil v Košiciach odborného seminára, ktorý organizoval Ústav psychológie zdravia, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Seminár je súčasť projektu Care4Youth „Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdia“. Na aktivite boli zastúpení odborníci z oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva....

29. marca 20191. apríla 2019
Článok

Haló, zobuďme sa – Aj chudobné deti majú právo na život

V ostatných dňoch sa v médiách a na sociálnych sieťach diskutuje o výrokoch sedemnásťročného chlapca, študenta Bratislavského gymnázia C. S. Lewis. Ako komisárka pre deti odsudzujem vyjadrenia, ktoré boli publikované ako jeho „vlastné“ slová, aj keď oceňujem, že sa aspoň ospravedlnil. Jedným z práv dieťaťa, garantovaných Dohovorom OSN o právach dieťaťa, je aj právo na názor. Podporujem deti, aby...

28. marca 201928. marca 2019
Článok

Reakcia komisárky pre deti k článku „Rozvod a boj o deti“ v týždenníku PLUS 7 DNÍ

Úrad komisára pre deti stojí a vždy bude stáť na strane detí a ochraňovať ich práva.  Nenechá sa vtiahnuť do sporov medzi rodičmi, ktoré v konečnom dôsledku najnegatívnejšie prežívajú práve ich deti. Z uvedeného dôvodu nabádame rodičov k tomu, aby pri riešení sporu mali na prvom mieste svoje dieťa. Úrad komisára  pre deti striktne odmieta...

21. marca 201921. marca 2019
Článok

Komisárka pre deti varuje:

Komisárka pre deti varuje: Ak je páchateľom trestnej činnosti mladistvý s ťažkou duševnou poruchou, musí mať v detenčnom ústave zabezpečené osobitné podmienky, zohľadňujúce jeho vek a potreby.   Komisárka pre deti Viera Tomanová sa 18. marca 2019 zúčastnila rozporového konania k návrhu detenčného zákona. Účastníkmi porady bol minister spravodlivosti, ministerka zdravotníctva, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí...

6. februára 20196. februára 2019
Článok

Pracovné stretnutie komisárky pre deti s koordinátormi Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím

Dňa 5. februára 2019 sa na pôde Úradu komisára z iniciatívy komisárky pre deti uskutočnilo pracovné stretnutie s koordinátormi Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Predmetom stretnutia bolo zosúladenie postupov zúčastnených strán pri riešení traumatizujúceho prípadu maloletých detí. Komisárka pre deti zúčastneným vysvetlila akým spôsobom môže na šetrení tohto závažného podnetu v rámci svojich...

9. januára 20199. januára 2019
Článok

V nadväznosti na zverejnené informácie o neprimeraných útokoch mladých dievčat z košických škôl, vo veci organizovaných bitiek medzi tínedžerkami založených na premyslenej stratégii, zdokumentovaných mobilnými zariadeniami zúčastnených, vydáva komisárka pre deti nasledovné komuniké:

V nadväznosti na zverejnené informácie o neprimeraných útokoch mladých dievčat z košických škôl, vo veci organizovaných bitiek medzi tínedžerkami založených na premyslenej stratégii, zdokumentovaných mobilnými zariadeniami zúčastnených, vydáva komisárka pre deti nasledovné komuniké: S takýmto konaním sa Viera Tomanová nestretla prvýkrát. Ostro odsudzuje takéto konanie a v danej veci sa opätovne obracia na inštitúcie , ktorým prislúcha zo zákona v...

26. októbra 201826. októbra 2018
Článok

Úrad komisára pre deti informuje o objasňovaní úmrtí maloletých v zdravotníckych zariadeniach

Vyšetrovateľ trenčianskej krajskej polície obvinil dve lekárky z úmrtia maloletej Niny Chuchelovej  v dôsledku jej  hospitalizácie vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Úrad komisára pre deti na základe podnetov rodičov od mája 2018 venuje maximálnu pozornosť úmrtiam maloletých v zdravotníckych zariadeniach. Pri objasňovaní týchto prípadov kontaktovala Viera Tomanová a jej pracovníci Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR,...

11. októbra 201815. októbra 2018
Článok

Prečo prichádza ku šikane?

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém – žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac.   Posledné výskumy v oblasti skúmania šikany a iných sociálnopatologických javov v školách ukazujú,...

19. apríla 201819. apríla 2018
Článok

Reakcia komisárky pre deti na medializované zábery z vojnových konfliktov.

Reakcia komisárky pre deti na medializované zábery z vojnových konfliktov.   Komisárka pre deti reaguje na  medializované zábery a informácie, ktoré uverejňujú slovenské spravodajské médiá a portály vo vzťahu k utrpeniu a zneužívaniu detí v rámci  vojenských konfliktov vo svete. Tento fenomén je neprijateľný, i keď sa médiá snažia už pred odvysielaním takýchto záberov informovať o  neadekvátnosti pre maloletého diváka. Takéto...

16. apríla 201816. apríla 2018
Článok

Komisárka pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok

Komisárka pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona  č. 176/2015 Z. z. zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností...

21. februára 201822. februára 2018
Článok

Pripomienky komisárky pre deti k platnej legislatíve

Komisárka pre deti predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania do návrhu novely zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), ktorá bola 16. augusta...

14. februára 201814. februára 2018
Článok

Osobný asistent alebo asistent učiteľa

Komisárka pre deti (ďalej len „komisárka“) v ostatnom čase posudzovala podnet vo veci osočovania dieťaťa – žiaka základnej školy zo strany spolužiakov, ale aj učiteľov. Podstatné je uviesť, že žiakom bolo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré malo diagnostikovaný atypický autizmus a malo veľké problémy so začlenením sa do kolektívu spolužiakov a rešpektovaním učiteľov. Po stránke sebaobsluhy bol žiak...

12. februára 201812. februára 2018
Článok

Úrad komisára pre deti nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenska v oblasti ochrany detských práv

Úrad komisára  pre deti nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenska v oblasti ochrany detských práv Komisárka pre deti Viera Tomanová a predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa stretli dňa 6. februára 2018  a v rámci vzájomných rokovaní sa zhodli na tom , že slovenské deti sú budúcnosťou národa. Práve preto, im musí byť venovaná čoraz väčšia pozornosť a aktívne ich ochraňovať pred...

25. januára 201825. januára 2018
Článok

Stop šikane

Stop šikane Verejnosť sa o násilí na školách dozvedá z médií, ktoré však opisujú len tie najbrutálnejšie prípady. K šikanovaniu dochádza na každej škole. Šikanovanie (šikana) na školách má veľké množstvo foriem. Od  fyzických útokov až po ťažké formy psychického týrania. I nástroje šikany sa menia a podliehajú dobe. V poslednom čase sa i u detí množia útoky cez počítač...

18. januára 201819. januára 2018
Článok

Stretnutie komisára pre deti s rakúskym verejným ochrancom práv

Rakúsky Verejný ochranca práv Günther Kräuter prijal 16. januára 2018 slovenskú delegáciu Komisárky pre deti  Viery Tomanovej, s cieľom výmeny skúseností v súvislosti s ochranou práv detí. Organizáciu návštevy  prevzalo veľvyslanectvo SR vo Viedni. Výmena informácií sa zameriavala na aktuálne témy  v oblasti rozvodových konaní, spoločných problémov v oblasti rodinných prídavkov a cezhraničných sporov. Veľvyslanec Peter Mišík, Komisárka pre deti Viera...

18. januára 201818. januára 2018
Článok

Apelácia komisárky pre deti

Apelácia komisárky pre deti. Komisárka pre deti Viera Tomanová  opakovane  ďakuje všetkým občanom za podnety, ktoré smerovali k pomoci deťom. Zároveň apeluje na všetkých, ktorí sa snažia dovolať svojho práva, aby sa obrátili na kompetentné štátne  orgány a inštitúcie, ktoré vedia poskytnúť odbornú pomoc a  napomôcť uskutočniť nápravu. Svojpomocné konanie neprispieva nijakým spôsobom k náprave veci a nechráni...

  • 1
  • 2