27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Na očkovanie maloletého dieťaťa sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Prestali testovať žiakov

Komisárka  pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým vláda upustila od  podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa.. Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného...

8. apríla 20218. apríla 2021
Článok

Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020

Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a...

27. februára 202127. februára 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu Reformy súdnej mapy

Vítam, že jednou zo špecializovaných agend je rodinnoprávna agenda, ktorá bola dlhé roky podceňovaná, hoci podľa mojich poznatkov je rodinnoprávna agenda jednou z nosných agend na súdoch Nová súdna mapa je však poznačená viacerými prístupmi „od zeleného stola“, čo by po jej zavedení v predloženej podobe znamenalo značné problémy v justičnej praxi, ale aj riziko nespravodlivých rozhodnutí v dôsledku...

20. augusta 202020. augusta 2020
Článok

Otázky k napĺňaniu odporúčaní odborníkov pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zo zdravotným znevýhodnením)

Rodina mladého muža so zdravotným znevýhodnením požiadala komisárku pre deti o posúdenie, či prístup základnej školy počas vzdelávania ich syna bol dostatočne odborný, či škola neopomenula spoluprácu s rodinou, prípadne s inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní maloletého. Či nemala škola iniciovať odporúčania pre rodičov v oblasti zmeny typu školy. Rodičia zabezpečovali pre syna návštevu odborníkov a lekárov špecialistov, vzhľadom na...

30. júla 202030. júla 2020
Článok

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, Rady rodičovských združení, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí, niektorých rodičov detí:   Vrátiť 15 akútnych lôžok z počtu 30 vo FNsP Reymana v Prešove pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania z dôvodu COVID-19....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Deti majú právo na ochranu duševného zdravia

Dňa 15. júla 2020 zorganizovala komisárka pre deti Viera Tomanová dlhodobo plánovaný okrúhly stôl  na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí a niektorých rodičov detí. Stretnutia sa zúčastnili poverení odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny....

15. júla 202015. júla 2020
Článok

Vyhlásenie Úradu komisárky pre deti k výrokom poslancov Národnej rady

Odmietame tvrdenie poslanca Petra Polláka, Vladimíry Marcinkovej a Jána Heráka  a ďalších členov poslaneckého prieskumu,  ktoré zaznelo v ich vystúpeniach v pléne Národnej rady SR dňa 14.a 15.  júla 2020 k návrhu novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Jedinou pravdou v ich vystúpeniach bolo, že poslancom na poslaneckom prieskume odmietol Úrad komisára pre deti...

13. júla 202013. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k riešeniu problémov spojených s duševným zdravím

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR zameranú na riešenie problémov duševného zdravia. Zároveň dáva do pozornosti nevyhnutnosť osobitne sa venovať problémom pedopsychiatrie, na ktoré opakovane upozorňuje už tretí rok, naposledy v februári 2020. Na problémy duševného zdravia detí opakovane upozorňuje  komisárka pre deti aj v každoročných správach o svojej činnosti. V Správe o činnosti komisárky...

9. júla 20209. júla 2020
Článok

Stanovisko Úradu komisára pre deti k návrhu poslancov Vladimíry Marcinkovej a Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady SR v rámci prebiehajúceho poslaneckého prieskumu, ktorý ešte nebol ukončený, nedočkavo predložili novelizáciu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Predmetom novelizácie  zákona je doplnenie o ďalšie dôvody odvolania komisárov, ktorými mali byť porušovanie novelizovaného zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež konanie komisára spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý...

2. júla 20202. júla 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k spôsobu odovzdávania maloletého dieťaťa rodičovi

Podľa mojich informácií v nočných hodinách bolo hrubým spôsobom realizované odovzdávanie maloletého dieťaťa z krízového centra v Brne rodičovi žijúcemu na Slovensku. Bez snahy bagatelizovať autoritu súdnych rozhodnutí považujem odovzdávanie dieťaťa v nočných hodinách a za sprievodu policajtov za krajne nevhodný a pre maloleté dieťa traumatizujúci zážitok. Aj podľa názoru pedopsychiatra, dlhoročného odborníka a súdneho...

16. júna 202016. júna 2020
Článok

Reakcia komisárky pre deti na články Plus 7 dní

Redakcia Plus 7 dní ostatným svojím vydaním ukázala, ako sa príkre senzácie, neoverené fakty a cielená demagógia stali základným nástrojom jej zvráteného pohľadu na nezávislosť a profesionalitu novinárov a celého mediálneho trhu. Ak by sa snaživá pani redaktorka riadila aspoň základmi profesionálnej práce, zistila by si, že napríklad finančné prostriedky úradu nie sú určené na...

12. júna 202012. júna 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k incidentu v základnej škole vo Vrútkach

Som  hlboko otrasená z udalostí, ktoré sa včera odohrali pred očami detí v základnej škole vo  Vrútkach. V nadväznosti na moje včerajšie vyhlásenie opätovne vyslovujem pozostalým úprimnú sústrasť a zraneným deťom a učiteľom želám skoré uzdravenie. Považujem však za potrebné  upozorniť na to, že incident má širšie spoločenské súvislosti. Aj napriek tomu, že sa nemôžem zodpovedne vyjadriť k štruktúre psychiky páchateľa,...

2. júna 20209. júla 2020
Článok

Vyhlásenie Úradu komisára pre deti k poslaneckému prieskumu

Opakovane uvádzame, že  komisárka pre deti Viera Tomanová sa nebráni poslaneckému prieskumu, či akejkoľvek kvalifikovanej kontrole. Poslanci Národnej rady SR navštívili v rámci pokračovania poslaneckého prieskumu 1. júna 2020 Úrad komisára pre deti. So zreteľom na to, že komisárka je hospitalizovaná a nikto zo zamestnancov nepodlieha kontrolnej právomoci výboru NR SR a nemá splnomocnenie na takéto rokovania, ...

30. mája 202030. mája 2020
Článok

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky a Ústredný krízový štáb

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva bezodkladne prijali opatrenia, ktoré odstránia prekážky styku detí s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v zahraničí, tak, aby stretávanie s deťmi neohrozovalo stratu ich zamestnania. Komisárka pre deti sa na požiadanie rodičov detí dnes stretla na...

29. mája 202029. mája 2020
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k poslaneckému prieskumu

Úrad komisárky pre deti sa ohradzuje voči tvrdeniam, na základe ktorých by nemala byť zo strany úradu dodržiavaná hospodárnosť a že údajne malo dôjsť k porušeniu zákonných povinností pri nakladaní s verejnými financiami. Úrad v minulom roku podstúpil prierezovú kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR a národní kontrolóri nezistili žiadne nedostatky významného charakteru.

27. mája 202027. mája 2020
Článok

Návšteva poslaneckého prieskumu na Úrade komisára pre deti

Úrad komisára pre deti v stredu 27. 5. 2020 navštívili poslanci NR SR v rámci poslaneckého prieskumu. Počas návštevy sa oboznámili s prácou úradu. Taktiež sa zaujímali o zamestnancov a oboznamovali sa s ich profesionalitou a ich náplňou práce. Komisárka pre deti víta záujem poslancov a verí,  že vzájomná spolupráca  môže prispieť k ochrane práv detí.

13. marca 202016. marca 2020
Článok

Dôležité upozornenie

AKTUALIZOVANÉ 16.3.2020 OZNAMUJEME naším klientom, že  v nadväznosti na oznámenie zo dňa 13 marca 2020 z dôvodu ochrany verejného zdravia a zamedzenia ohrozenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV- 2 nariadila komisárka pre deti počnúc od 16. marca 2020 až do odvolania úradné hodiny pre telefonické  a písomné vybavovanie podnetov a iných záležitostí klientov v čase od  10:00 do 13:00 hod. Osobné...

16. decembra 201916. decembra 2019
Článok

Prosba komisárky pre deti: Nezaťahujte nás do politických bojov

Zverejňujeme plné znenie stanoviska redaktorke Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu, ktorú Úrad komisára pre deti zaslal 13. 12. 2019. „Pán Kočner navštívil Úrad komisára pre deti na základe jeho žiadosti sprostredkovanej bývalou riaditeľkou úradu a bývalým hovorcom úradu 2x za účelom informovania sa o pôsobnosti úradu a o možnosti riešenia problémov súvisiacich s detským klientom....

5. decembra 20195. decembra 2019
Článok

Aj v Petržalke o Dohovore o právach dieťaťa

Na vianočnom koncerte organizovanom občianskym združení Art Classic, ktorý sa konal 5. decembra 2019 v Bratislave Petržalke pod záštitou komisárky pre deti Viery Tomanovej, si približne 500 detí pripomenulo prijatie Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Viera Tomanová oboznámila deti s hlavným poslaním komisára pre deti a informovala ich o možnostiach obrátiť sa na komisárku v prípade, ak sú deti poškodzované na...

  • 1
  • 2