15. júna 202115. júna 2021
Článok

Vyhlásenie komisárky pre deti k spôsobu kampane za očkovanie maloletých detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová   vo všeobecnosti nespochybňuje očkovanie detí a aj  v minulosti sa vždy zasadzovala za očkovanie vakcínami, ktoré boli dostatočne klinicky  odskúšané a bola  preukázaná ich bezpečnosť. Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Na očkovanie maloletého dieťaťa sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Prestali testovať žiakov

Komisárka  pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým vláda upustila od  podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa.. Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného...

27. apríla 202127. apríla 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k podmieňovaniu prezenčnej školskej dochádzky preukázaním negatívneho testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2

I. K podmieňovaniu prezenčnej školskej dochádzky preukázaním negatívneho testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2 1. Pri posudzovaní oprávnenosti vylúčiť žiaka z prezenčného vyučovania v škole treba vychádzať z garancií, ktoré každému dieťaťu poskytuje systém medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, z ústavy, ústavných zákonov, zákonov a ostatných...

21. apríla 202121. apríla 2021
Článok

Každému dieťaťu patrí dotovaný obed

Komisárka pre deti zastáva názor, že dotované obedy pre žiakov v materských školách a základných školách majú mať všetky deti bez zreteľa  na príjmy rodičov, a to z nasledovných dôvodov: Názor vychádza z princípu rovnakého prístupu ku každému dieťaťu a nediskriminácie dieťaťa. Každé dieťa má mať zabezpečený prístup k zdravému školskému stravovaniu. Obed „zadarmo“ podnecuje každé dieťa zjesť aspoň raz denne jedno...

8. apríla 20218. apríla 2021
Článok

Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020

Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a...

31. marca 202131. marca 2021
Článok

S detským psychiatrom o deťoch i výchove v pandémii: Dieťa potrebuje veriť, že rodič je tu pre neho aj vtedy, keď neposlúcha

[29.03.2021; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Martina Smatanová;Najmama.sk] Seriálový článok Zdroj: Profimedia Ťažká doba pandémie prináša aj pozitívne stránky. Zásluhou nej – s prekvapením – rodičia lepšie spoznávajú dieťa, ale aj dieťa spoznáva lepšie svojich rodičov, hovorí uznávaný odborník. To, čo sa najskôr zdalo, že možno potrvá len chvíľu, dnes už vyzerá na dlhodobý boj. Okrem fyzického zdravia ohrozil koronavírus...

31. marca 202131. marca 2021
Článok

Zavreté školy nás môžu stáť oveľa viac ako celá kríza

Tomáš Hellebrandt Náklady zatvorených škôl sa budú kopiť najmä v budúcnosti. Či si ich vieme dovoliť, sme sa mali pýtať už včera.   Autor je analytik Útvaru hodnoty za peniaze, názory prezentované v tomto článku sú súkromné názory autora   Medzi prvou a druhou vlnou pandémie je možné pozorovať zmenu prístupu vlád vyspelých krajín k zatváraniu škôl. Na jar...

27. februára 202127. februára 2021
Článok

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu Reformy súdnej mapy

Vítam, že jednou zo špecializovaných agend je rodinnoprávna agenda, ktorá bola dlhé roky podceňovaná, hoci podľa mojich poznatkov je rodinnoprávna agenda jednou z nosných agend na súdoch Nová súdna mapa je však poznačená viacerými prístupmi „od zeleného stola“, čo by po jej zavedení v predloženej podobe znamenalo značné problémy v justičnej praxi, ale aj riziko nespravodlivých rozhodnutí v dôsledku...

1. februára 20211. februára 2021
Článok

Otvorená výzva na urýchlené otvorenie škôl a školských zariadení

Vážený pán minister,   opätovne sa obraciam na Vás s požiadavkou o urýchlené otvorenie škôl a obnovenie školského vyučovania prezenčnou dennou formou štúdia a rovnako otvorenie školských zariadení.   Už v prvej dekáde decembra som Vám tlmočila závery okrúhleho stola, zameraného na zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre deti počas pandémie COVID 19. Stretnutia  sa zúčastnili odborníci  Slovenského národného strediska pre...

17. decembra 202017. decembra 2020
Článok

Otvorený list predsedovi vlády SR v súvislosti s prístupom ku vzdelaniu detí počas pandémie ochorenia COVID-19

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,     opakovane sa na Vás obraciam pretože so znepokojením sledujem obsah a formu prijímaných opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Jednou z hlavných úloh komisárky pre deti (ďalej len „komisárka“) je podieľať sa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len...

16. decembra 202016. decembra 2020
Článok

Deti z prihraničných oblastí nesmú byť diskriminované

Komisárka pre deti sa obrátila listom na predsedu Ústredného krízového štábu a ministra vnútra s požiadavkou o zváženie výnimky z testovania pre deti prichádzajúce do základných škôl v Bratislave z prihraničných oblastí Slovenskej republiky. Uvádzame obsah listu: „Obracajú sa na mňa zákonní zástupcovi detí vo veci testovania a opakovaného testovania (po 14-tich dňoch) pri vstupe na územie Slovenskej republiky z prihraničných oblastí so...

27. novembra 202027. novembra 2020
Článok

Výročná konferencia ENOC

Úrad komisára pre deti bol aj tento rok zastúpený na výročnej konferencii ENOC ako jeho člen.  Hlavnou témou roku 2020 bolo vyhodnocovanie dopadov na práva detí (CRIA – Children Rights Impact Assessment), je to veľmi dôležitá oblasť, ktorej sa treba v budúcnosti na Slovensku ale aj celej Európe intenzívne venovať. Súčasťou výročnej konferencie ENOC bolo aj...

27. novembra 202027. novembra 2020
Článok

Pravidelný workshop ENYA-ENOC

Úrad komisára pre deti pokračoval v pravidelných stretnutiach s deťmi aj v roku 2020. Dôležitou súčasťou stretnutí s deťmi boli workshopy v rámci Európskej siete mladých ambasádorov (ENYA). Pravidelný workshop sa tento rok realizoval online pod vedením kolegov z Nórska a Švédska. Hlavnou témou pre mladých ambasádorov ale aj zástupcov detských komisárov a ombudsmanov bolo vyhodnocovanie dopadov na práva detí. Workshop sa presunul...

18. novembra 202018. novembra 2020
Článok

Stanovisko komisárky pre deti Viery Tomanovej k nedobrovoľnému testovaniu maloletých detí na COVID 19

Stanovisko komisárky pre deti Viery Tomanovej k  nedobrovoľnému testovaniu maloletých detí na COVID 19   V súvislosti s opatreniami príslušných orgánov vydaných na predchádzanie šíreniu nákazy COVID 19 týkajúcich sa maloletých detí a žiakov, ich nedobrovoľného testovania a mimoriadnych režimov vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky sa na mňa obrátilo v ostatných dvoch týždňoch viac ako 1400 rodičov so žiadosťou o zaujatie...

18. novembra 202018. novembra 2020
Článok

List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci nedobrovoľného testovania maloletých detí na COVID 19

Vážený pán minister, obraciam sa na Vás so stanoviskom (v prílohe), ktoré som pripravila vzhľadom na  veľké množstvo doručených podnetov (k dnešnému dňu viac ako 1400 podnetov). Zákonní zástupcovia sa na mňa obracajú hlavne v súvislosti s testovaním v priestoroch škôl a mimoriadnym režimom vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky (prijaté opatrenia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a...

12. novembra 202012. novembra 2020
Článok

Otvorený list prezidentke SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

Vážená pani prezidentka,   dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s prijatými opatreniami z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na fakt, že tieto opatrenia priamo zasahujú aj do práv dieťaťa, rozhodla som sa obrátiť prostredníctvom otvoreného listu zo dňa 10.11.2020  na predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča. V otvorenom liste som upozornila na možné riziká...

12. novembra 202012. novembra 2020
Článok

Otvorený list predsedovi vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

Vážený predseda vlády, vážení ministri, vážený hlavný hygienik,   so znepokojením sledujem prijímanie opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia výrazne vplývajú ako na dospelé osoby, tak na deti. Je preto mojou úlohou ako komisárky pre deti venovať takýmto opatreniam náležitú pozornosť so zameraním na hájenie najlepšieho záujmu detí. Jedným z hlavných cieľov prijímaných opatrení musí...

3. novembra 20203. novembra 2020
Článok

INFORMÁCIA PRE KLIENTOV

Vážení klienti, so zreteľom na opatrenia Vlády SR počas núdzového stavu  súvisiacich s ochorením COVID-19, odporúčame uprednostniť iný ako osobný kontakt pri podávaní podnetov. Pre komunikáciu s Úradom komisára pre deti  je možné využiť: Telefón:            +421 (0)2/ 32 19 16 91 Fax:                   +421 (0)2/32 19 16 99 Nonstop tel.:  +421 (0) 950 439 342 Poštu: Úrad komisára pre deti, Odborárske...

25. októbra 202028. októbra 2020
Článok

Komisárka pre deti so znepokojením vníma situáciu, ktorá nastala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v košickej nemocnici

Komisárka pre deti Viera Tomanová so znepokojením vníma situáciu, ktorá nastala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v košickej nemocnici v súvislosti s pôrodom mladučkej mamičky, ktorá bola tesne pred pôrodom vystavená konfliktnej situácií, pričom odborný zdravotnícky personál namiesto toho, aby riešil pôrod, vystavil matku enormnému psychickému tlaku a protiprávne ju nútil na vykonanie testov na COVID-19, čo...