Komisárka pre deti sa obrátila listom na predsedu Ústredného krízového štábu a ministra vnútra s požiadavkou o zváženie výnimky z testovania pre deti prichádzajúce do základných škôl v Bratislave z prihraničných oblastí Slovenskej republiky. Uvádzame obsah listu:

„Obracajú sa na mňa zákonní zástupcovi detí vo veci testovania a opakovaného testovania (po 14-tich dňoch) pri vstupe na územie Slovenskej republiky z prihraničných oblastí so sedem a viac ročnými  deťmi, ktorí namietajú povinnosť testovania týchto detí, ktoré vezú do základnej školy. Na Slovensku sa ich spolužiaci, napr. 7 roční, nemusia testovať na ochorenie COVID -19.

V prvom slede sa to môže javiť ako diskriminačné voči deťom v porovnaní s deťmi žijúcimi v Bratislave, ktorí navštevujú I. stupňa ZŠ bez testovania (porovnávanie situácií s testovaním, podľa vekových skupín). V druhom slede, keď porovnávame epidemiologickú situáciu v uvedených oblastiach, podľa môjho názoru, to je úplne na mieste. Dieťa prechádza z jedného regiónu do druhého.

Komisár pre deti má kompetencie výkonu svojej činnosti stanovené zákonom č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „zákon o komisárovi pre deti“). Nemám právomoc vydávať opatrenia ani rozhodovať.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2020 zo dňa 03.12.2020 sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky s účinnosťou od 07.12.2020, teda aj opatrenie s povinnosťou testovania pre cieľovú skupinu, o ktorej píšem.

Vyberám z vyhlášky a z web stránky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z povinnej izolácie:

  • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
  • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
  • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

Pre všetky tieto osoby staršie ako 7 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní: 

  • RT-PCR testu vykonaného aj mimo územia SR alebo
  • Antigénového testu, pričom výsledok testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov). Odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky.

Vzhľadom na uvedené si Vás dovolím požiadať o zváženie výnimky z testovania pre deti prichádzajúce do základných škôl v Bratislave z prihraničných oblastí Slovenskej republiky. Poprosím o písomnú informáciu – stanovisko k predmetu veci.“

Na vedomie:

Vážený pán

MUDr. Marek Krajči

minister

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

office@health.gov.sk

 

Vážený pán

Mgr. Branislav Gröhling

minister

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1

813 30 Bratislava 1

kami@minedu.sk

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

uvzsr@uvzsr.sk