Komisár pre deti zorganizoval 15. júna 2023 seminár na tému „Rodičovská dohoda ako cesta k naplneniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri rozvode/rozchode rodičov“. Seminár sa konal v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského a zúčastnilo sa ho takmer 200 zástupcov súdov, úradov práce, centier pre deti a rodiny či občianskych združení. Cieľom seminára bolo spájať odborníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú a hľadať spoločné riešenia, ktoré dopomôžu k ochrane práv detí v procese rozvodu alebo rozchodu rodičov.

Komisár pre deti Jozef Mikloško sa témou rodičovských konfliktov pri rozvode začal zaoberať hneď v úvode svojej pôsobnosti. Najčastejšou príčinou rozvodov je rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. „Počet rozvodov za posledné roky klesá, no väčšina podnetov, s ktorými sa občania obracajú na náš úrad sa týka práve úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom pri ich rozvode alebo rozchode. Rodičia, ktorí sa nevedia dohodnúť sa o svoje deti častokrát súdia niekoľko rokov, čo môže mať na dieťa veľmi negatívny vplyv. Aj z výskumu, ktorý som realizoval na jeseň vyplynulo, že až 55% detí má strach z toho, že ich odlúčia od jedného alebo oboch rodičov a 47% z toho, že sa rodičia rozvedú,“ vysvetľuje Mikloško. K tejto téme komisár pre deti vytvoril aj pracovnú skupinu, s ktorou sa pravidelne stretáva od septembra minulého roku. Ako ďalší krok k riešeniu tejto problematiky sa rozhodol zorganizovať odborný seminár. „Cieľom seminára je spájať odborníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú a spoločne hľadať riešenia, ktoré by viedli k dosahovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa v tomto procese,“ doplnil komisár pre deti.

Sudkyňa prešovského okresného súdu Eva Farkašová na seminári informovala o zavádzaní multidisciplinárneho prístupu pri riešení rodinno-právnej agendy, ktorý sa ukazuje ako veľmi účinný spôsob pri dosahovaní dohody medzi rodičmi, ktorí sa rozhodli rozviesť. Sudkyňa Farkašová predstavila hlavné aspekty tohto prístupu: „V prvom rade sú dôležití spolupracujúci rodičia, ktorí sa z mojej praxe vedia dohodnúť takmer vždy. Druhým dôležitým princípom je efektívna spolupráca sudcu s ostatnými subjektami. Pri riešení rozvodov si nevystačíme len s právom, je dôležité zapojiť mediátorov, psychológov a pod. Posledným aspektom multidisciplinárneho prístupu je zrýchlenie súdneho konania.“ Ďalej doplnila, že je potrebné na účastníkov konania pozerať ako na ľudí, ktorí prežívajú najťažšie obdobie svojho života. Ak sa k nim správne pristupuje, takmer všetci rodičia dokážu prísť k dohode.

Predseda Asociácie rodinných sudcov a okresný sudca Peter Rajniak vo svojom príspevku vyjadril, že sa aktuálne v rámci svojej práce zaoberá participáciou detí v rozvodovom procese. Zdôraznil, že je zásadné deti informovať o tom, čo sa deje, ako to ovplyvní ich život, s kým budú žiť. „Čím je dieťa staršie, tým je pre neho dôležitejšie vyjadriť to, čo si myslí a ako chce žiť,“ doplnil. Dieťa má podľa Dohovoru o právach dieťaťa právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa má názorom dieťaťa venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni.

Medzi prednášajúcimi boli aj akreditované subjekty a občianske združenia aktívne v tejto oblasti. Bohuslav Lenghardt zo slovensko-českej spoločnosti Striedavá starostlivosť o deti upozornil na potrebu úpravy preskúmavania pomerov rodičov zo strany kolízneho opatrovníka. Podľa jeho slov je momentálne systém nastavený tak, že je preferovaný jeden rodič, ktorému je dieťa zverené a druhý rodič dieťaťu chýba. Psychologička Karolína Jamečná z Úsmevu ako dar predstavila postup, akým ich združenie pracuje s rodičmi a deťmi pri vykonávaní výchovných opatrení, najmä asistovaných stykov. Pri svojej práci s rodinou rozlišujú tri levely. V rámci prvého pracujú samostatne s rodičmi, s ktorými nahliadajú na detstvo rodičov, z ktorého častokrát vychádzajú problémy vo vzťahoch. V druhej časti procesu pracujú na edukácii rodičov a zároveň samostatne pracujú s dieťaťom, aby bolo pripravené na stretnutie s rodičom. Posledným levelom je realizovanie asistovaných stykov medzi dieťaťom a rodičom, akonáhle sú obe skupiny na to pripravené.

Záver seminára bol venovaný workshopom, kde sa účastníci venovali v menších skupinách problematickým oblastiach a návrhom riešení na témy rodičovská dohoda, kolízny opatrovník, funkcia a význam výchovných opatrení, spoločná starostlivosť, detská participácia a mediácia v rozvodovom/rozchodovom konaní. Hlavným problémom, ktorý bol v rámci seminára identifikovaný je nedostatočná informovanosť rodičov, ale aj to, že deti nemajú častokrát možnosť vyjadriť svoj názor v procese rozvodu.

Seminár organizoval Úrad komisára pre deti v spolupráci s: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácia rodinných sudcov SR, Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, Druhý rodič o.z., COCHEMSKÁ PRAX.sk o.z., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Fórum zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.