Komisár pre deti Jozef Mikloško v spolupráci s UNICEF a poradcom predsedu vlády SR Eduardom Burašom zvolal v stredu 7.3.2023 II. okrúhly stôl zameraný na tému „inklúzia ukrajinských detí na Slovensku“. Zástupcovia 21 organizácií predstavili aktuálne informácie a výzvy v oblasti školstva a zdravotníctva a spoločne formulovali odporúčania na zlepšenie situácie ukrajinských detí na Slovensku.

V spolupráci s UNICEF a poradcom predsedu vlády SR Eduardom Burašom zorganizoval komisár pre deti Jozef Mikloško v poradí II. okrúhly stôl na tému „inklúzia ukrajinských detí na Slovensku“. Stretnutie sa konalo dňa 7.3. 2023 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tesne po osobnej návšteve Ukrajiny komisárom pre deti. Hlavnými témami stretnutia boli výzvy v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Okrúhly stôl prebehol za účasti veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana, štátneho tajomníka ministerstva školstva SR Slavomíra Partilu ako aj zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, kancelárie ukrajinského parlamentného komisára pre ľudské práva, medzinárodných organizácii a neziskových organizácii.

V oblasti vzdelávania boli identifikované výzvy spojené s prístupom k vzdelávaniu, jazykovou podporou, podporou pri učení sa a psychosociálnou podporou. Účastníci okrúhleho stola formulovali rôzne odporúčania v tejto súvislosti. Jedným z hlavných odporúčaní je odstránenie existujúcich bariér pri povinnej školskej dochádzke pre ukrajinské deti a jej postupné zavedenie na Slovensku, podobne ako vo viacerých európskych krajinách. Komplikovaný je aj aktuálny prístup ukrajinských detí k strednému vzdelávaniu. Pre tieto deti platia rovnaké podmienky prijímania na stredné školy ako pre slovenské deti, pričom sa nezohľadňuje existujúca jazyková bariéra. Je preto potrebné, aby ukrajinské deti mali možnosť uchádzať sa o štúdium na stredných školách, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam, predpokladom a záujmom rovnako ako ostatné deti a prispôsobiť tomu aj podmienky prijímania na stredné školy. V oblasti jazykovej podpory je potreba zintenzívnenia a skvalitnenia jazykových kurzov. V rámci podpory učenia sa ako vhodné opatrenie javí vstupné zisťovanie úrovne vedomostí žiakov a následná úprava učebného plánu pre deti z Ukrajiny. Kľúčovým odporúčaním je zabezpečenie dostatočnej a efektívnej psychosociálnej podpory v ukrajinskom jazyku a podpora adaptácie žiačok a žiakov.

„Väčšina ukrajinských detí na Slovensku sú v školopovinnom veku. Aj keď všetky tieto deti túžia po návrate domov, kvôli stále pretrvávajúcej vojne a jej dôsledkom, je pre väčšinu týchto detí návrat veľmi zložitý. Z týchto dôvodov považujem za dôležité tieto deti zaradiť medzi slovenské deti, pričom prvým krokom je, aby ukrajinské deti po doplnení jazykových kompetencií čím skôr začali chodiť do slovenských škôl. Pri návšteve Zakarpatskej oblasti sme boli veľmi povzbudení inklúziou detí, ktoré sa sem presťahovali z vojnových oblastí. Školská dochádzka týchto detí je tu veľmi svedomito dodržovaná,“ zhodnotil komisár pre deti Mikloško.

Oblasti zdravotníctva bol venovaný o niečo menší priestor, nakoľko sa primárne touto oblasťou budú odborníci zaoberať na ďalšom stretnutí. Prítomní odborníci ocenili skutočnosť, že od januára 2023 majú deti z Ukrajiny, ktorým bolo na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko, zabezpečenú plnú zdravotnú starostlivosť a zdravotné poistenie z verejných zdrojov. Medzi pretrvávajúce výzvy stále patrí zabezpečenie zdravotného poistenia a plnej zdravotnej starostlivosti pre ostatných ľudí, utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou. Špecificky zraniteľnou skupinou sú tehotné ženy, ktoré aktuálne nemajú zdravotnú starostlivosť poskytovanú v plnom rozsahu a bezplatne. Taktiež je potrebné preskúmať možnosti prepojenia zdravotníckych databáz za účelom zdieľania zdravotnej dokumentácie pre zefektívnenie poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti.