Podnet možno podať:

  • Písomne na adresu Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
  • Ústne do zápisnice
  • Faxom na +421 (0)2/32 19 16 99
  • Elektronicky e-mailom na info@komisarpredeti.sk, alebo kontaktným formulárom nižšie
  • Natiahnite súbory sem alebo
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, zip, rar, 7z, tar, gz, gzip, bzip, bz, bz2, xar, xls, xlsx, tiff, rtf, odt, ods, odp, odg, odc, odf, odi, odm, ott, opts, otp, otg, otc, otf, oti, oth.
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.