Otvorený list ministrovi zdravotníctva: Nedovoľte, aby zdravie detí bolo rukojemníkom zmätkov v systéme zdravotníctva

Vážený pán minister,

využijúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 3 a 4 a v spojená s § 26 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa obraciam  na Vás s naliehavou prosbou, aby ste, využijúc možnosti najvyššej štátnej  autority v rezorte zdravotníctva, zabezpečili, dostupnú včasnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a za doterajších podmienok maloletým deťom aj po 1. apríli 2022.

Veľmi ma znepokojujú správy o tom, že v súvislosti s absenciou dohôd a zmlúv ambulantných lekárov so zdravotnými poisťovňami hrozí, že pacientom, teda aj deťom, bude v dôsledku nepodpísania zmlúv ambulantných lekárov so zdravotnými poisťovňami (predovšetkým verejnoprávnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne)  poskytovaná výlučne neodkladná zdravotná starostlivosť.

Pán minister, vyhlásenie Vašej hovorkyne, že „…Ministerstvo zdravotníctva do zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi nevstupuje“ a že „…rezort sa o vzniknutú situáciu intenzívne zaujíma“ ma v tejto vážnej situácii v žiadnom prípade nemôže uspokojiť a nemôže uspokojiť predovšetkým rodičov detí a všetky ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli deti zverené do starostlivosti. Som presvedčená, že zo strany rezortu, ktorý riadite a za ktorý nesiete politickú zodpovednosť, nepostačuje o situáciu sa iba  „intenzívne zaujímať“, ale je nevyhnutné z Vašej strany  urýchlene konať. A to konať tak, aby boli zabezpečené potrebné finančné prostriedky, ktoré umožnia lekárom poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť bez ďalších požiadaviek na doplatky. Nástroje na to máte v rukách práve Vy spoločne s ďalšími kompetentnými členmi vlády SR.

 

Mrzí ma, vážený pán minister, pripomínať Vám, že sú to štátne orgány, ktoré sú plne zodpovedné za naplnenie ústavného článku 40, podľa ktorého má každý právo na ochranu zdravia a na základe podmienok zákona a na základe zdravotného poistenia na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotné pomôcky. Azda Vám nemusím pripomínať, že ak si poistenci platia na zdravotné poistenie a za deti má platiť poistné v adekvátnej sume štát, je povinnosťou štátnych orgánov zabezpečiť občanom včasnú a plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť.  A verím, že ste si vedomý aj záväzku štátu, ktorý Slovenská republika prevzala ratifikovaním  Dohovoru o právach dieťaťa, konkrétne povinnosti štátu zakotvenej v článkoch 24 a 25, a to zabezpečiť, aby právo každého dieťaťa na dosiahnutie najvyššie  dosiahnuteľnej  úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a rehabilitačných zariadení bolo naplnené. Sú to práve orgány štátu, ktoré musia podľa citovaného dohovoru zabezpečiť, aby žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho práva na prístup k takým zdravotníckym službám a že sú povinné prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie lekárskej pomoci a zdravotníckej starostlivosti.

 

V  zmysle mojich oprávnení a povinností orgánov verejnej správy podľa § 26 zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím si Vás dovoľujem zároveň požiadať o informáciu, ako ste vec vyriešili.

 

Vážený pán minister, chcem veriť, že vzniknutú situáciu urýchlene vyriešite tak, aby sa zdravie detí nestalo rukojemníkom nezhôd v systéme platieb na výdavky zdravotnej starostlivosti.

 

Vo Vašom úsilí naplnenia tohto cieľa Vám želám veľa odhodlania, energie, umu a zdravia.

 

S úctou

 

 

 

Ing. viera Tomanová, PhD.

komisárka pre deti

 

 

Vážený pán

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH

minister

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37