Prioritné oblasti komisára

prioritná oblasť

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí pomocou

v

Detské parlamenty

Pravidelné stretávanie sa s detskými lídrami

b

Monitoring a výskum

Výskum zameraný na zisťovanie názorov detí, monitoring zariadení

l

Systémové a koncepčné návrhy

Zahraničná spolupráca

l

Informovanosť

Informovanie verejnosti o činnosti Úradu komisára pre deti

prioritná oblasť

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

 1. Deti ohrozené rodičovskými konfliktami + násilím v rodine
 2. Deti ohrozené duševnými poruchami
 3. Deti vyňaté a ohrozené vyňatím z rodín
 4. Deti z marginalizovaných skupín
 5. Deti ohrozené chudobou a bezdomovectvom
 6. Deti ohrozené násilím + šikanou

prioritná oblasť

Rozširovanie siete spolupracovníkov

 1. Sieť odborníkov
 2. Sieť spolupracujúcich mimovládnych organizácií
 3. Dobrovoľní spolupracovníci
 4. Ambasádori dobrej vôle

Prioritná oblasť

Podpora, vzdelávanie
a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

 1. Podpora rodičovstva + výchova k rodičovstvu
 2. Vzdelávacie aktivity
 3. Oceňovania