Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa
článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti
týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej
starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa vzťahuje
na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a vyjadruje jednu zo základných hodnôt,
na ktorých je Dohovor budovaný. V Dohovore nie je určená žiadna hierarchia práv, preto všetky
práva v ňom zakotvené sú v najlepšom záujme dieťaťa a žiadne právo nesmie byť ohrozené
negatívnym výkladom najlepšieho záujmu dieťaťa.

Celá Správa o činnosti komisára pre deti za obdobie roka 2020