OZNAM PRE KLIENTOV KOMISÁRKY PRE DETI

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a naň nadväzujúce opatrenia žiadame deti, rodičov a ďalšie osoby, aby každú osobnú návštevu dohodli vopred

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.