Vážení klienti,

so zreteľom na opatrenia Vlády SR počas núdzového stavu  súvisiacich s ochorením COVID-19, odporúčame uprednostniť iný ako osobný kontakt pri podávaní podnetov.

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.