0známenie o zmene času pre osobné návštevy klientov

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov v mimoriadne teplých dňoch, v ktorých teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosahuje hodnotu vyššiu ako 30 °C, prijímame osobné návštevy klientov len do 12:00 hod.
Po tomto čase je možné podať podnet elektronicky na:
info@komisarpredeti.sk.
V prípade nevyhnutnosti funguje nepretržitá telefonická služba na čísle:
+421 (0) 950 439 342.

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.