Viem o niekom, kto týra dieťa. Ako môžem tomu dieťaťu pomôcť?

Odpoveď: V prípade trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby podľa ustanovenia § 208 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné, aby ste sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, resp. na vecne a miestne príslušné Okresné riaditeľstvo policajného zboru. To znamená, na to Okresné riaditeľstvo policajného zboru, kde sa týranie blízkej a zverenej osoby uskutočnilo alebo uskutočňuje.

 

Koho môžem požiadať o pomoc, ak na základnej škole, kde chodí moje dieťa prebieha šikana a psychické týranie?

Odpoveď: V prípade šikany a psychického týrania na školách sa môžete obrátiť na základe podnetu na Úrad komisára pre deti alebo priamo so žiadosťou o prešetrenie na štátnu školskú inšpekciu.

 

Na koho sa môžem obrátiť v prípade mojej exekúcie, ktorú považujem za neopodstatnenú a táto exekúcia bude mať nepriaznivý vplyv na vývoj dieťaťa?

Odpoveď: V prípade Vašej exekúcii je dôležité, kedy bol vydaný exekučný príkaz, nakoľko plnenie exekúcie môže byť premlčané, pretože podľa ustanovenia § 101 ods. 1 Občiansky zákonník – zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
Ak exekúcia nie je premlčaná, je potrebné sa bezodkladne skontaktovať so súdnym exekútorom a zvážiť vyplatenie dlžnej sumy, ako aj trovy exekúcie, prostredníctvom splátkového kalendára, prípadne iným vhodným spôsobom.

 

Je komisár naozaj nezávislý?

Odpoveď: Inštitút Komisára pre deti bol zriadení zákonom č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom mu bol týmto zákonom poskytnutý nezávislí mandát, ktorý je v tomto zákone vymedzený v § 2 ods. 2, podľa ktorého komisár pre deti  predstavuje nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, pričom má každý právo sa na komisára pre deti obrátiť vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.
Komisár pre deti okrem iného monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenské republika viazaná a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí.

 

Moji rodičia sa nevedia dohodnúť u koho budem žiť, keď sa rozvedú.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností. V prípade, ak je potrebné bezodkladne upraviť rodičovské práva a povinnosti, môže ich súd dočasne upraviť formou neodkladného opatrenia. Takáto forma „dočasnej“ úpravy bude účinná pokým príslušný súd právoplatne nerozhodne vo veci samej.

 

Môže sa na komisára pre deti obrátiť aj bez vedomia rodičov?

Odpoveď: Dieťa má právo obrátiť sa na komisára aj bez vedomia rodičov. Zákon č. 176/2015 Z. z.  o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v § 2 ods. 4 ustanovuje: Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov.

 

V ktorých prípadoch je komisár pre deti oprávnený hovoriť s dieťaťom bez prítomnosti  tretích osôb?

Odpoveď: Komisár pre deti je oprávnený hovoriť s dieťaťom aj bez prítomnosti tretích osôb, ak je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie (v súčasnosti je to neodkladné opatrenie).  Túto právomoc komisára pre deti ustanovuje § 4 ods. 2  písm. b) zákona.

 

Ako postupovať v prípade, keď sa maloleté dieťa odmieta stretávať s jedným z rodičov aj napriek súdnemu rozhodnutiu.

Odpoveď: V rámci tejto otázky treba v prvom rade skúmať príčinu odmietania rodiča dieťaťom. Príčin môže byť mnoho. Pokiaľ sa jedná o závažné príčiny, ktorými môžu byť napr. traumatizujúce zážitky dieťaťa na jedného z rodičov (napr. domáce násilie) alebo zlý zdravotný stav dieťaťa spôsobený takýmito zážitkami, treba dieťaťu v prvom rade poskytnúť časový priestor na kompenzáciu jeho zdravotného stavu aby sa predišlo trvalým následkom na jeho zdravotnom stave. V prípade, že príčinou odmietania rodiča dieťaťom je nedostatočná a neadekvátna príprava (napr. pozitívna motivácia dieťaťa absentuje) treba zvážiť právne kroky v rámci obnovenia vzťahu rodiča a dieťa. V takomto prípade je možné zvážiť podanie návrhu na úpravu styku dieťaťa s rodičom prostredníctvom akreditovaného subjektu z oblasti detskej psychológie (asistovaný kontakt).

 

Čo znamená rešpektovanie vôle a názoru maloletého.

Odpoveď: Dieťa, tak ako aj dospelá osoba, má právo slobodne vyjadriť svoj názor a vôľu. Takýto prejav by mal byť patrične rešpektovaný vzhľadom na rozumovú vyspelosť dieťaťa. Prejav vôle dieťaťa však treba prekladať v kontexte najlepšieho záujmu dieťaťa. Nie vždy je pravdou, že vyjadrenia dieťaťa je v súlade s jeho najlepším záujmom. To sa vzťahuje najmä na vyjadrenia maloletých nízkeho veku. Existujú prípady, kedy dochádza k ovplyvňovaniu dieťaťa jedným z rodičov (najmä pri deťoch nižšieho veku). V tomto prípade musí súd veľmi citlivo preskúmať prejav vôle a názoru dieťaťa. K naplneniu tohto účelu môže slúžiť vypočutie dieťaťa súdom v zmysle §38 CMP a v prípade potreby nariadením znaleckého dokazovania.

 

Aká je funkcia neodkladného opatrenia v rámci konania o úprave styku s maloletými.

Odpoveď: V zmysle § 324 ods. 1 CSP, pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.
V zmysle § 325 ods. 1 CSP, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery.
V zmysle § 367 ods. 1 CMP, neodkladným opatrení môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
V nadväznosti na uvedené si treba uvedomiť, že základným kritériom na nariadenie neodkladného opatrenia je potreba bezodkladne upraviť pomery. Ako príklad potreby bezodkladnej úpravy pomerov môžeme uviesť ohrozenie života a zdravia dieťaťa. Tento inštitút môžeme využiť aj v prípade, že jeden z rodičov nemá upravený styk s dieťaťom.