Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu podľa Dohovoru o právach dieťaťa a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na  rozdiel od ostatných orgánov ochrany práv sa komisár zaoberá výlučne právami detí. Prípady alebo situácie, v ktorých môže Komisár pre deti pomôcť vymedzujú ustanovenia zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Pôsobnosť komisára pre deti sa vzťahuje na:

a) orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
1. orgány štátnej správy,
2. orgány územnej samosprávy,
3. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov neuvedené v písmene a).

Pôsobnosť komisára pre deti sa nevzťahuje na výkon právomocí:

 • Národnej rady Slovenskej republiky,
 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • vlády Slovenskej republiky,
 • Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • prokuratúry,
 • súdu,
 • Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejného ochrancu práv,
 • komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • spravodajských služieb
 • a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní;

to neplatí ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.

Ako koná Komisár pre deti:

 • posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa,
 • monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,
 • presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,
 • podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti,
 • spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa.

Komisár pre deti nezasahuje do sporov rodičov o zverenie starostlivosti dieťaťa pri rozvodovom konaní. Komisár pre deti je však oprávnený zúčastniť sa súdneho konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.

Ako sa možno obrátiť na Komisára pre deti:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telefaxom (faxom),
 • elektronickými prostriedkami (kontaktný formulár, alebo info@komisarpredeti.sk).
 • poslaním informácie (odkazu) na lístku, ktorý označíte menom Viera Tomanová alebo komisárka pre deti. Pošta prijíma informácie (odkazy) od detí pre komisárku bezplatne a to aj bez vloženia do obálky. Postačuje, keď sú informácie (odkazy) označené menom alebo funkciou,

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.