Pôsobnosť komisára pre deti sa vzťahuje na:

a) orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
1. orgány štátnej správy,
2. orgány územnej samosprávy,
3. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov neuvedené v písmene a).

Pôsobnosť komisára pre deti sa nevzťahuje na výkon právomocí:

 • Národnej rady Slovenskej republiky,
 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • vlády Slovenskej republiky,
 • Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • prokuratúry,
 • súdu,
 • Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejného ochrancu práv,
 • komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • spravodajských služieb
 • a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní;

to neplatí ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.

Ako koná Komisár pre deti:

 • posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa,
 • monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,
 • presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,
 • podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti,
 • spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa.

Komisár pre deti nezasahuje do sporov rodičov o zverenie starostlivosti dieťaťa pri rozvodovom konaní. Komisár pre deti je však oprávnený zúčastniť sa súdneho konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.