vudp

komisar

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 a Úrad komisára pre deti

v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie pripravuje

            jubilejnú XXV. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození“.

 

Bude to už 25. konferencia, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v tomto jubilejnom ročníku spolu s Úradom komisára pre deti v spolupráci s ďalšími odbornými a profesnými organizáciám.  Bude to už dvadsiata piata konferencia  s interdisciplinárnym zameraním s cieľom prispievať na zlepšovanie podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie.

Ústrednou témou tohto ročníka sú:

„Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa

 a rozvedených rodičov“.

Zameranie konferencie je teda koncipované tradične ako multiodborové  za účasti špičkových odborníkov z najmä oblastí  psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je  riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.

Základným cieľom bude diskusia o pripravovanom návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.

Konferencia sa koná 15. decembra 2016 v Bratislave, vo veľkej zasadačke Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR  na Odborárskom námestí č. 3 v Bratislave    

 

Prihláška: https://goo.gl/forms/EQ0AtusteqM0mpbR2z

PROGRAM
8:30 – 9:30 registrácia účastníkov

9:30 – 10.00 slávnostné otvorenie konferencie
MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ VÚDPaP
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Viera Tomanová, PhD., komisárka pre deti SR prof. PhDr. Damian Kováč, Dr.Sc., Mgr. Monika Komorová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

10:00 – 11:30 referáty, diskusia
moderuje Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.
Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov
PhDr. Štefan Matula, PhD.
Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry ESĽP
JUDr. Marica Pirošíková
Limity ochrany práv detí pri rozvodoch rodičov s medzinárodným prvkom
JUDr. Alena Mátejová, PhD.
Aktuálna rozhodovacia činnosť súdov v rodinnoprávnych veciach
JUDr. Peter Rajňák
Zmeny v legislatíve týkajúce sa rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov a ich detí
JUDr. Eliška Mančíková
Týranie ako nástroj
JUDr. Jitka Hasíková
Ľudské práva detí na Slovensku
Juraj Chlebík

11:30 – 12:00 občerstvenie

12:00 – 13:00 referáty, diskusia
moderuje PhDr. Eva Smiková, PhD.
Rozvod – vrcholec ľadovca vzťahov
Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
Únik nedospelých do médií – je riešením ?
Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.,
Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech ochrany detí a mládeže
PaedDr. Anna Surová – Čulíková, PhD.,
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
PhDr. Viera Hybenová

13:00 – 14:00 obed

14:00 – 15:30 referáty, diskusia
moderuje PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
Odborné návrhy VÚDPaP k zefektívneniu znaleckej a expertíznej činnosti
PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
Pár úvah nad začiatkom horúceho leta
PhDr. Dušan Selko, CSc., PhDr. Štefan Matula, PhD.
Duševné zdravie detí v podmienkach rozpadu tradičnej rodiny
MUDr. Anna Kováčová
Diferenciálne faktory odolnosti voči aktívnemu zneužívaniu u mladistvých
PhDr. Kamil Činovský, PhD.
Rodinná mediácia v rozvedenej a rozchodovej situácii rodičov ako prostriedok k ochrane práv dieťaťa a jeho psychosomatického zdravia
PhDr. Miroslava Kristinová-Wieckowska
Práca sociálneho kurátora v teréne
JUDr. Mária Ritomská
Nová audiovizuálna pomôcka pre prácu s deťmi v rodinách s narušenými vzťahmi
Bohuslav Lenghardt

15:30 – 16:00 občerstvenie

16:00 – 17:30 referáty, diskusia
moderuje PhDr. Štefan Matula, PhD.
O mýtoch a limitoch ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov z praxe poradne občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti
Ing. Andrej Strečanský
Život chovanca v Detskom Mestečku a odchod odchovanca Detského mestečka
Peter Stupár
Detské mestečko – retrospektívy a perspektívy
PhDr. Vladimír Vachalík, CSc., PhDr. Eva Begáňová, PhDr. Štefan Matula,
PhD., PaedDr. Albín Škoviera, PhD.,
Detské mestečko očami detí
Mgr. Branislav Ladický
Kritické faktory mýtov a predsudkov pri sociálnoprávnej ochrane detí
PhDr. Jozef Tinka, PhD.
Mamy k zavrhnutiu?
Ing. Miroslav Sabol
Dieťa medzi rodičmi, ktorí sa nevedia dohodnúť
Jana Fabianová
Postery
Striedavá osobná starostlivosť o deti v kazuistikách zo znaleckej praxe VÚDPaP
PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.
Motivácia úspešného výkonu ako predpoklad športovej výkonnosti
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., Mgr. Miroslav Kurečko
Poskytovanie odbornej intervencie zo strany CPPPaP deťom a rodinám po rozvode PhDr. Dagmar Kopčanová, Mgr. Bibiána Filípková, PhDr. Mária Balážová, Mgr. Zuzana Vojtová
Rovesnícke programy realizované na Slovensku
PhDr. Jarmila Tomková

18:00 – 19:30 slávnostný večer