Prvýkrát problém znásilnenia a realizovania sexuálnych praktík v zariadení sociálno-právnej ochrany detí zarezonoval na Úrade komisára pre deti dňa 31.07.2016, keď zástupca neziskovej organizácie v nedeľu dopoludnia telefonicky požiadal komisárku pre deti o stretnutie sa s matkou dievčiny, ktorá bola údajne znásilnená počas pobytu v resocializačnom zariadení. Vzhľadom na závažnosť situácie a po dohode všetkých zainteresovaných bolo stretnutie dohodnuté na dňa 01.08.2016 v čase medzi  9:00 – 9:50 hod. v priestoroch Úradu komisára pre deti.

Matka sa na stretnutie nedostavila, pričom zástupca neziskovej organizácie nemal bližšie informácie.

Stretnutie sa uskutočnilo až  06.09.2016, kedy  sa matka maloletej dievčiny dostavila do Úradu komisára pre deti so žiadosťou riešiť znásilnenie a zneužitie svojej maloletej dcéry terapeutom v predmetnom zariadení.

Vzhľadom na závažnosť matkou uvádzaných skutočností v záujme rýchleho prešetrenia uvádzaných skutočností a zabezpečenia ochrany dieťaťa Úrad komisára pre deti okamžite kontaktoval osobu určenú Prezidentom Policajného zboru na súčinnosť komisárky pre deti s policajným zborom v prípadoch, ak sa podnet  týka akejkoľvek trestnej činnosti.

Súčasne sa Úrad komisára pre deti obrátil na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa zabránilo prípadnému vycestovaniu maloletej do Chorvátska, na čo v rámci podania upozorňovala matka.

Následne v priebehu ani nie 24 hod. dňa 07.09.2017 OS BA II prijal uznesenie, ktorým na dobu počas výjazdu detí resocializačného strediska do Chorvátska premiestnil maloletú do iného resocializačného strediska.

Okamžite bol požiadaný príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately o prešetrenie prípadu, o ktorom mal informácie, a o zaslanie písomnej správy v predmetnej veci. Správa bola doručená 12.09.2016.

Súčasťou podania boli aj Zápisnica o trestnom oznámení, zo dňa 05.09.2016  o 19:20 hod. a na Okresnom riaditeľstve PZ v Galante a Zápisnica o trestnom oznámení zo dňa 10.08.2016 o 09:15 Okresného riaditeľstva PZ Bratislava 2,  ktoré podala matka  a doklad o zdravotnom stave maloletej.

Dňa 07.09.2016 v nadväznosti na predloženú dokumentáciu v predmetnej veci sa Úrad komisára pre deti obrátil listom na Generálnu prokuratúru SR,  priamo na námestníka Generálnej prokuratúry pre trestný úsek, so žiadosťou o opätovné prešetrenie celého prípadu, ako aj  postupu orgánov činných v trestnom konaní, nakoľko som mala vážne podozrenie, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty  spáchania trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 trestného zákona.

Dňa 18.09.2016 popoludní  o 14:00hod. komisárka pre deti, riaditeľka Úradu komisára pre deti a zamestnanec, ktorí prípad riešili,  prijali matku maloletej pričom ju informovali o vykonaných krokoch, ako aj o pripravovanej návšteve maloletej v resocializačnom stredisku, kde bola dočasne umiestnená.

Matka maloletej prišla v doprovode s ďalšou osobou. Jej záujmom bolo kontaktovať sa s dcérou a doručiť jej hygienické potreby a ďalšie osobné potreby. Komisárka sľúbila, že môže doručiť balíček dcére.

Dňa 19.09.2016 plánovaná cesta do resocializačného strediska za maloletou sa posunula z dôvodu naliehavých telefonátov od detí z resocializačného strediska Čistý deň s prosbou okamžitej návštevy, lebo mali byť rozhodnutím súdu premiestnené do iných resocializačných stredísk. Dokonca v jednom prípade klient do zariadenia kde sa už pred časom pokúsil o samovraždu.

V zariadení po našom príchode panovala hystéria, zmätok, krik a plač. Prítomní boli okrem klientov ich rodičia, sociálni kurátori z príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, psychológovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a námestníčka  generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po príchode sa deti odmietali rozprávať s komisárkou osamote. Žiadali, aby boli prítomní okrem nich aj sociálni kurátori, ako aj ich zákonní zástupcovia.

Zo stretnutia je so súhlasom prítomných nahratý zvukovo obrazový záznam pre potreby Úradu komisára pre deti.

Z prezentácie jednotlivých detí bolo zrejmé, že deti neboli zneužívané, fyzicky ani psychicky trestané. Pri odchode komisárky  bol v resocializačnom stredisku kľud, pokoj s tým, že deti dostali prísľub vypočutia pred rozhodnutím súdu.

V podvečerných hodinách toho istého dňa sme navštívili dotknutú maloletú v resocializačnom stredisku  a s rozhovoru maloletej bol taktiež vyhotovený obrazovo zvukový záznam. Maloletej bol okrem hygienických potrieb a osobných vecí našim prostredníctvom doručený aj list od matky.

Súčasne nás maloletá informovala, že sa nechce vrátiť domov a chce zostať v resocializačnom stredisku počas celého výchovného opatrenia  a od 1.2.2017 bude pokračovať v štúdiu  v oblasti cestovného ruchu, najneskôr až od začiatku nového školského roka.

Tvrdila, že nebola znásilnená a s dotyčným bývalým klientom resocializačného strediska mala vzťah. Na naliehanie matky, ktorá jej povedala, že iba vtedy ju dostane z resocializačného strediska, keď povie, že bola znásilnená podala túto výpoveď. Ďalej povedala, že doma nebola čistá a užívala drogy.

Dňa 20.09.2016 bola matka maloletej pozvaná na Úrad komisára pre deti, kde veľmi slušným spôsobom bola informovaná o odkaze maloletej, ktorá sa domov momentálne nechce vrátiť.

Dňa 23.09.2016 sme navštívili námestníka generálnej prokuratúry, ktorému sme odovzdali všetky dokumenty a nami získané informácie. Súčasne sme sa dohodli na súčinnosti v oblasti dodržiavania zákonnosti v resocializačných strediskách pre deti a zisťovania úrovne dodržiavania práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.

Následne Úrad komisára pre deti požiadal Okresný súd Bratislava II o pribratie komisára pre deti do konania v právnej veci úpravy styku maloletej vedenej pod sp. zn. XY. Čo súd akceptoval dňa 02.11.2016 Uznesením č. XY. OS BA II. akceptoval návrh komisárky pre deti predĺžiť výchovné opatrenie do 31.08.2017 s tým, že v mesiacoch júl a august 2017 bude proces resocializácie postupne voľnejší a rekreačný, vzhľadom na postupné adaptovanie sa maloletej do života. Komisárka sa nevyjadrila k obmedzeniu rodičovských práv.

Počnúc 26. 10. 2016 do 22.02.2017 boli vo všetkých resocializačných strediskách pre deti vykonané zisťovania úrovne dodržiavania práv detí. Priebežné zistenia problémov boli odstupované príslušným ústredným orgánom štátnej správy za účelom prijatia účinných opatrení na zjednanie nápravy.

Zosumarizované zistenia boli uvedené v Správe komisára pre deti predloženej v zmysle zákona Národnej rade Slovenskej republiky dňa 31.03.2017.