Komisárka pre deti, Viera Tomanová: V kauze Čistý deň nešlo o hazardovanie s dôverou verejnosti zo strany Úradu Komisára pre Deti. Celá záležitosť, ktorá prepukla minulý rok je podľa nej vykonštruovaná a absolútne účelová, ale iba vo väzbe na náš Úrad Komisára pre Deti.

Synchrón: 00:28 – 02:16

Keďže stále dominuje v našej spoločnosti kauza Čistý deň, a neustále sa k nej vraciame, mám pocit, že sa treba skutočne, aj u nás sčasti, k nej vrátiť.

S touto kauzou som sa po prvýkrát stretla ďaleko skôr ako sa kauza v spoločnosti prepukla. Stretla som sa s ňou 31. júla v roku 2016, kedy sa na mňa obrátil  v dopoludňajších hodinách, bola to nedeľa, zástupca neziskovej organizácie, ktorý prosil, aby som sa stretla s matkou, ktorej dcéra je umiestnená v zariadení sociálno-právnej ochrany, a ktorá bola znásilnená. Vzhľadom na závažnosť týchto skutočností som  považovala za potrebné okamžite hovoriť s matkou a samozrejme aj prijať nejaké postupy a riešenia v danej veci. Samozrejme len v rozmere právnej úpravy, ktorá mi to umožňuje a a tak som jej ponúkla termíny, jednak okamžite popoludní, keďže tento termín nevyhovoval, tak sme sa dohodli na termín 1. augusta ráno o 9,00 hod. na Úrade komisára pre deti a súčasne som zabezpečila pracovný tím, ktorý sa bude tejto problematike venovať. Žiaľ matka v tomto termíne neprišla, ani v nasledujúcich dňoch. Keďže sme poznali len meno, nevedeli sme kde ju hľadať. Boli sme odkázaní len na to, či sa matka skutočne ohlási. Ohlásila sa až 6. septembra. A o tom čo sa dialo 6. septembra a nasledovné dni, hovorí archívne video, pretože v priebehu celého roka sme nakrúcali aktuálne videa a zakladali do archívu, tak aby verejnosť mohla vidieť aj niektoré kroky, ktoré sme vlastne vykonali:

Synchrón: 02:17 – 08:03

Podanie sme dostali 6. septembra prišla matka podať podanie osobne, všetky zásadné veci a zásadné kroky boli urobené okamžite ešte 6. septembra  a to kontaktovaním na Policajné prezídium, na mňa osobne, ako aj kontakt na príslušný úrad práce ako aj orgány činné v trestnom konaní v rámci Galanty a samozrejme aj na prokuratúru.

Matku sme volali v piatok, prakticky obtýždeň a matka povedala, že má čas stretnúť sa s nami v nedeľu v popoludňajších hodinách. Stretli sme sa v čase od 14,00 hod. do  17,45 hod. večer. V rámci tohto času boli prítomní ďalší dvaja kolegovia, ktorí riešili situáciu  spolu so mnou a matke sme vysvetlili,  že my môžeme hájiť, a výlučne budeme hájiť,  záujem a práva maloletej. Maloletá bola umiestnená v zariadení a rozhodli sme sa ju navštíviť v záujme toho, či všetky jej práva boli dodržané. V súvislosti aj s jej premiestnením a pod.

Opakovane za účasti dvoch zamestnancov sme riešili túto problematiku a veľmi citlivo som sa snažila matke naznačiť, že malá, jej dcéra, sa nechce vrátiť domov, že bude absolvovať celé výchovné opatrenie tak, ako je v toto resocializačnom zariadení, kde je v súčasnosti umiestnená a s tým, že chce študovať.  Najskôr začne študovať od septembra budúceho roku, ale že urobia všetko preto, aby mohla už od druhého polroku ešte tohto školského roku 2016/2017 začať resp. pokračovať v štúdiu.

Predel:

Všetky moje kroky vychádzajú zo zákona č. 176/2015 Z. z.  upravujúceho kompetencie komisára pre deti. A v rámci tohto kroku som urobila ešte jeden krok, a to v pondelok ráno pred tým ako som cestovala za maloletou, stretla som sa s deťmi z Čistého dňa. Na základe telefonátu ma deti poprosili, aby som prišla, že sa so mnou chcú rozprávať. Deti majú právo sa so mnou rozprávať aj bez prítomnosti zákonného zástupcu alebo s prítomnosťou osoby, ktorá nahrádza prítomnosť rodičov, a plne toto právo deti využili. Ale neboli to len deti, ale boli tam aj rodičia, ktorí vlastne čakali svojím spôsobom na mňa. Pri stretnutí sa s deťmi v zariadení Čistý deň odmietli deti hovoriť so mnou osamote, pretože mali tú možnosť, ponúkla som ju opakovane minimálne trikrát, že každé môže osobitne podať podanie, ktoré chcú oznámiť. Rozhodli sa, že nie, že budú jedine ak všetci spoločne. Požiadavka detí bola, aby boli prítomní rodičia ako zástupcovia a samozrejme aj niektoré ďalšie vybrané osoby, ktoré si vybrali. Týkalo sa to osôb sociálnych pracovníkov a sociálnych kurátorov.

Predel:

Deti boli absolútne jednotné a jednoznačne hovorili o tom, že žiadne ich práva neboli porušené. Keď som sa vyložene spytovala a upozornila ich na to v tomto zariadení nie je možné používať žiadne tresty, či už fyzické alebo psychické. Odmietli akékoľvek fyzické alebo psychické tresty. A keď som sa spytovala, či boli aspoň náznaky k tomuto a toto jednoznačne odmietli. Všetky deti sa súhlasne vyjadrili, že chcú zostať v tomto zariadení a dokončiť resocializačný pobyt a to aj vzhľadom na to, že boli v rôznych štádiách resocializačného pobytu a akékoľvek premiestnenie by znamenalo rozbitie ich komunity a riešenia problémov s ktorými zápasili. Treba ešte možno zdôrazniť jednu vec, že v takomto zariadení platí, že nováčik, ktorý príde dostáva takzvanú staršiu sestru a chlapec staršieho brata, a ten ho zaúča do problémov a snaží sa mu vysvetliť aké pravidlá tam platia. Keď hovorím o pravidlách, považujem za dôležité povedať aj to, že tiež som sa vypytovala na pravidlá, či je tu nejaký domový poriadok, či sú tie pravidlá  dá sa povedať pomerne tvrdé.  Medzi štvrté pravidlo, ktoré menovali deti patrí zákaz akéhokoľvek sexuálneho styku, už vôbec nie medzi klientom a zamestnancom, ani medzi samotnými klientami. Musím povedať, že tie pravidlá sú skutočne veľmi tvrdé a viacero detí hovorilo o tom, ako v prvom roku a na začiatku druhého roka často zlyhávali, pretože sa snažili o úteky a často tieto pravidlá porušovali. Tvrdili, že nikdy za porušovanie týchto pravidiel neboli žiadnym spôsobom trestaní. Vždy sa to riešilo na komunite. Tá komunita prijímala nejaké rozhodnutia, ale neboli psychické ani fyzické tresty.

Predel

Synchrón: 08:25 – 09:38

Za jeden zo závažných krokov považujem aj stretnutie sa so zástupcom, konkrétne s námestníkom generálnej prokuratúry pre trestnú činnosť, vo veci Čistého dňa. Pretože sme upozornili, že skutočne boli porušené práva detí, jednak deti neboli vypočuté, jednak sa neprihliadalo na názor detí a jednak deti neboli informované, čo sa s nimi bude diať. Generálna prokuratúra prisľúbila, že zjedná nápravu a dá sa povedať, že svoje slovo dodržala. Sľúbila, že sa zúčastní pri  zisťovaní dodržiavania práv dieťaťa vo všetkých resocializačných strediskách, v ktorých boli umiestnené deti. Táto akcia dá sa povedať prebiehala v čase od začiatku októbra do druhého februára v roku 2017.

Myslím si, že bola pomerne úspešná. Boli zistené nedostatky samozrejme a tieto boli deklarované v ďalšom našom archívnom videu.

Synchrón: 09:41 – 12:09

Na základe uznesenia prijatého Výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR sme navštívili doteraz päť resocializačných zariadení, kde sme zisťovali ako sú dodržiavané práva detí. Môžeme povedať, že už pri prvej návšteve prvých zariadení sme zistili, že sa opakujú niektoré problémy, ktoré nie sú riešené a preto jednotlivé  čiastkové problémy sme navrhli riešiť, či to bolo už riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Národného inšpektorátu práce. Oslovili sme aj generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu a pripravili sme list na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. V niektorých prípadoch je porušovaná vyhláška ministerstva zdravotníctva č.295/2008 s tým, že je tam stanovený určitý minimálny štandard aj pre resocializačné zariadenia: aká by mala byť veľkosť obytnej

plochy,  aké by malo byť základné vybavenie tohto zariadenia prípadne tejto izby, kde sa teda človek, ktorý podstupuje resocializáciu zdržuje. Čiže keď by som hovorila ešte o ďalších nedostatkoch môžem hovoriť o nedostatkoch v spisovej dokumentácií. V niektorých dokumentáciách detí chýbajú základné doklady, ktoré určuje zákon o sociálno-právnej ochrane, ale chýbajú tam niekde skupinové plány, niekde individuálne plány starostlivosti o to dieťa, niekde chýbajú aj individuálne, aj skupinové plány čiže  je to dá sa povedať  tiež jeden z problémov, kde bude potrebné jednoznačne stanoviť ako má vyzerať spisová dokumentácia, ktoré doklady sú v nej nevyhnutné. Môžem povedať, že tento výpočet nejakých problémových okruhov je len predbežný, rozhodne tento rad  opatrení, ktoré bude potrebné prijať. Budeme ich uplatňovať aj v správe, ktorú predložíme do Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR, ale v tejto chvíli môžem povedať, že v záujme urýchleného riešenia sme sa obrátili na tých predstaviteľov inštitúcií, ktorí by  okamžite mohli prijať riešenia.

Synchrón: 12:29 – 13:28

Všetky zistenia v rámci  našich návštev v resocializačných  zariadeniach, ale aj v rámci ďalšej činnosti, ktorú sme za rok 2016 vykonávali,  boli zapracované do správy o činnosti komisára pre deti za rok 2016. Táto bola predložená do parlamentu koncom marca 2017, súčasne bola predložená aj do Výborov NR SR. Je zarážajúce a pre mňa neprijateľné, že táto správa, ktorá skutočne obsahuje zistenia, ktoré bolo potrebné riešiť, a ktoré sa aj riešili, bola v parlamente pri prerokúvaní dehonestovaná, ignorovaná a v prvom rade musím povedať, že aj znevažovaná zo strany pani Blahovej, pani Nicholsonovej, pani Verešovej a pani Zimenovej.