V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine vyzýva komisárka pre deti Viera Tomanová ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a ministra vnútra v spolupráci s ministrom zdravotníctva a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, aby zabezpečili potrebné životné podmienky pre utečenecké rodiny s deťmi, najmä ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie detí. Aj keď oceňuje, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pripravujú podmienky pre maloleté deti bez sprievodu, avšak toto je nepostačuje. Komisárka poukazuje na článok 22 Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého je Slovenská republika povinná vykonať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce o priznanie postavenia utečenca alebo ktoré sa v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom a postupom považuje za utečenca, nech už je v sprievode svojich rodičov, iných osôb, alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc pri využívaní práv ustanovených týmto Dohovorom a inými dokumentami v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv. V záujme zachovania ucelených rodín je teda nevyhnutné, aby sa príslušné orgány Slovenskej republiky postarali aj o tie deti, ktoré sú utečencami s rodičmi alebo s inými dospelými osobami. V žiadnom prípade nie je možné v rámci humanitárnej pomoci oddeľovať maloleté deti od rodičov ani rozdeľovať súrodencov.